Biomassa

La biomassa és la vegetació que es pot aprofitar per a usos energètics. En el cas de Probiomassa, ens centrem en els usos tèrmics d’aquesta biomassa, és a dir, en convertir-la en calor. L’energia provinent de la biomassa és una energia que ens ve del sol, mitjançant la fotosíntesi. Per tant, podem considerar que és energia solar i, de fet, energia renovable.

L’aprofitament de la biomassa per a ús tèrmic es fa mitjançant la seva combustió i, per tant, es desprèn CO2. Però a diferència dels combustibles fòssils, el cicle d’aquest CO2 és curt, ja que una vegada emès serà capturat per les plantes a través de la fotosíntesi i passarà a formar part d’una nova biomassa que es podrà combustionar.

La gestió adequada de la massa forestal ha de permetre sanejar la massa forestal catalana amb l’objectiu de evitar incendis. La gestió no ha de portar a una desforestació sinó a un millor aprofitament i una millor salut del bosc. La desforestació aniria directament en contra de l’aprofitament d’aquest recurs des del punt de vista energètic.

Pèl.let

El pèl·let és un combustible net, produït a base de biomassa. Les seves principals característiques són: 1) es comporta com un fluid, 2) té un poder calorífic homogeni i 3) produeix una baixa quantitat de cendres en la seva combustió.

Usos

El pèl·let es pot servir en sacs de 15 kg, en big-bag (sac gran) d’una tona.

El pèl·let comercialitzat per Probiomassa disposa de la Certificació EN-Plus. Aquesta certificació garanteix les característiques del pèl·let i, especialment, que està fet de biomassa forestal sense tractament previ.

Caracterísitques tècniques

  • Densitat: 650 kg / m3
  • Poder calorífic: 4,70 PCI

Estella

L’estella és també un combustible produït a base de biomassa, però menys elaborat i més difícil de transportar que el pèl·let. La combustió de l’estella pot presentar més problemes per la seva falta d’homogeneïtat, i perquè produeix més cendres. No obstant, en determinades instal·lacions pot ser un producte molt apropiat, sobretot perquè el seu cost és inferior al del pèl·let.

Usos

L’estella es serveix a granel i l’emplenament de les sitges es realitza mitjançant bolquet o bivalva.

Caracterísitques tècniques

  • Densitat: 230 kg / m3
  • Poder calorífic: 3,40 PCI